Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I COOKIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim(83-200), ul. Pelplińska 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000127044, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5920202822, REGON 190929369, kapitał zakładowy: 100.207.830 złotych, opłacony w całości („Administrator”).

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres wskazany powyżej lub elektronicznie − na adres e-mail iod@polpharma.com.

3. Administrator powołał inspektora Ochrony Danych z którym może się Pan/Pani skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa lub na adres e-mail iod@polpharma.com lub telefonicznie – pod numerem + 48 22 364 63 11.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam bezpośrednio przez Panią/Pana, przetwarzane będą w celach:

2. Wobec Pani/Pana będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w tym również w następstwie profilowania. Profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, prawnicze, serwisowe, firmom kurierskim do świadczenia usług.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwo trzecie) w związku z prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem narzędzi pochodzących z serwisów społecznościowych, wykorzystaniem narzędzi analitycznych służących do analiz statystycznych, w tym zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników w szczególności takich jak m.in. Google Analytics, Facebook Pixel.


Okres przechowywania danych

1. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

2. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, dane będą przetwarzanie do czasu wniesienia sprzeciwu.

3. Po upływnie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Prawa

2. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane wyżej).

3. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe zbierane za pomocą plików cookie w większości przypadku nie pozwalają na identyfikację w związku z czym, aby skorzystać z przysługujących praw Administrator może zwrócić się o przedstawienie dodatkowych informacji.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem w szczególności z zasadami wskazanymi w RODO.

Pliki cookie

1. Administrator wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie na stronach internetowych oraz aplikacjach, które służą do identyfikacji urządzenia końcowego (dalej: „Witryny”).

2. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze lub innym urządzeniu za pomocą, którego Użytkownik korzysta z Witryny) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Witryny.

3. Pliki cookie zawierają najczęściej:

4. Podmiotem stosującym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp w ramach Witryny jest Administrator.

5. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez stałych partnerów współpracujących ze spółką Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A.

6. Informacje zawarte w plikach cookies są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Poza informacjami zawartymi w plikach cookies Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych dodatkowych informacji. W szczególności Witryna nie zbiera w sposób automatyczny danych osobowych lub innych poufnych informacji dotyczących Użytkownika.

8. Pliki cookies wykorzystywane są do:

9. Witryna stosuje:

10. W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

11. Przeglądarki internetowe zasadniczo dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika.

12. Każdy Użytkownik Witryny może ograniczyć stosowanie plików cookie.

13. W każdym czasie możliwe jest dokonanie zmiany ustawień dotyczących plików cookie na komputerze lub innym urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Witryny. Zmiany ustawień mogą prowadzić do automatycznej blokady obsługi plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny.

14. Ograniczenie stosowania plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika może wpływać na niektóre funkcjonalności stron internetowych Witryny.

15. Brak zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookie przez witrynę. 

16. Więcej informacji na temat plików cookie i sposobach ich obsługi dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej. 

17. Przedstawiamy listę podmiotów trzecich, którym umożliwiamy zapisywanie cookies lub innych technologii na Twoim urządzeniu:

18. Zmiana niniejszej Polityki nastąpi poprzez opublikowanie nowej treści na Witrynie z nową datą.


Warszawa 14.04.2021