Polityka Cookie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych („Administrator”).

 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres wskazany powyżej lub elektronicznie − na adres e-mail personal.data@polpharma.com.

 3. Administrator powołał inspektora Ochrony Danych z którym może się Pan/Pani skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa lub na adres e-mail iod@polpharma.com lub telefonicznie – pod numerem + 48 22 364 63 11.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam bezpośrednio przez Panią/Pana, przetwarzane będą w celach:

  1. marketingowych, dotyczących własnych produktów lub usług Administratora, z wykorzystaniem kanałów komunikacji, na które Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę – na podstawie art. 6
   ust. 1 lit a) RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej
   zgody;

  2. planowania działań marketingowych oraz zarządzania ww.
   działaniami marketingowymi – na potrzeby wewnętrzne
   Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
   realizowanego przez Administratora, którym jest
   optymalizacja działań marketingowych dotyczących produktów
   lub usług Grupy Polpharma promowanych przez Administratora
   oraz ewidencja prowadzonych działań marketingowych;

  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń
   pomiędzy Panią/Panem a Administratorem – na podstawie art.
   6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie
   uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora,
   którym jest możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. Wobec Pani/Pana będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w
  tym również w następstwie profilowania. Profilowanie jest
  wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich
  jak: informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane
  transmisyjne, dane o lokalizacji.

 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane dostawcom usług IT,
  podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, prawnicze,
  serwisowe, firmom kurierskim do świadczenia usług.

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom
  upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów
  prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa poza
  Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwo trzecie) w związku z
  prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach
  społecznościowych oraz wykorzystaniem narzędzi pochodzących z
  serwisów społecznościowych, wykorzystaniem narzędzi analitycznych
  służących do analiz statystycznych, w tym zanonimizowanemu
  śledzeniu zachowań użytkowników w szczególności takich jak m.in.
  Google Analytics, Facebook Pixel.

Okres przechowywania danych

 1. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona
  zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

 2. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych będzie prawnie
  uzasadniony interes realizowany przez Administratora, dane będą
  przetwarzanie do czasu wniesienia sprzeciwu.

 3. Po upływnie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do
  momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
  przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Prawa

 1. Przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich
   sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania
   od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
   powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
   maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu
   administratorowi;

  3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
   osobowych jest zgoda − prawo do cofnięcia zgody na
   przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie
   poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail personal.data@polpharma.com. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
   przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
   jej cofnięciem.

 2. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować
  się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane
  kontaktowe wskazane wyżej).

 3. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że
  przetwarzanie danych narusza RODO.

 4. Pani/Pana dane osobowe zbierane za pomocą plików cookie w
  większości przypadku nie pozwalają na identyfikację w związku z
  czym, aby skorzystać z przysługujących praw Administrator może
  zwrócić się o przedstawienie dodatkowych informacji.

 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem w
  szczególności z zasadami wskazanymi w RODO.

PLIKI COOKIE

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne
  technologie na stronach internetowych oraz aplikacjach, które służą
  do identyfikacji urządzenia końcowego (dalej: „Witryny”).

 2. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w
  szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
  końcowym (komputerze lub innym urządzeniu za pomocą, którego
  Użytkownik korzysta z Witryny) i przeznaczone są do korzystania ze
  stron internetowych Witryny.

 3. Pliki cookie zawierają najczęściej:

  1. nazwę strony internetowej, z której pochodzą,

  2. czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika
   Witryny,

  3. indywidualny numer.

  1. Podmiotem stosującym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp
   w ramach Witryny jest Administrator.

  2. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez stałych
   partnerów współpracujących z Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

  3. Informacje zawarte w plikach cookies są gromadzone, przechowywane i
   przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  4. Poza informacjami zawartymi w plikach cookies Witryna nie zbiera w
   sposób automatyczny żadnych dodatkowych informacji. W szczególności
   Witryna nie zbiera w sposób automatyczny danych osobowych lub
   innych poufnych informacji dotyczących Użytkownika.

  5. Pliki cookies wykorzystywane są do:

   1. dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji
    Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
    Użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych oraz
    umożliwiają ulepszanie stron internetowych w zakresie ich budowy i
    zawartych w nich treści;

   3. utrzymania sesji Użytkownika Witryny po zalogowaniu, dzięki której
    Użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać
    loginu i hasła;

   4. zapewnienia bezpieczeństwa działania Witryny.

  6. Witryna stosuje:

   1. pliki cookies „sesyjne”, o charakterze tymczasowym, które
    przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
    wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
    przeglądarki internetowej,

   2. pliki cookies „stałe” przechowywane w urządzeniu końcowym
    Użytkownika do czasu wygaśnięcia ich ważności lub do czasu
    ich samodzielnego usunięcia przez Użytkownika.

  7. W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. pliki cookies „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług
    dostępnych w ramach Witryny, np. wykorzystywane do usług
    wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny;

   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.
    wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w
    ramach Witryny;

   3. pliki cookies „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o
    sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny;

   4. pliki cookies „funkcjonalne”, przechowujące wybrane przez
    Użytkownika ustawienia np. wygląd strony internetowej itp.;

   5. pliki „reklamowe”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści
    reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

  8. Przeglądarki internetowe zasadniczo dopuszczają przechowywanie
   plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika.

  9. Każdy Użytkownik Witryny może ograniczyć stosowanie plików cookie.

  10. W każdym czasie możliwe jest dokonanie zmiany ustawień dotyczących
   plików cookie na komputerze lub innym urządzeniu, za pomocą którego
   Użytkownik korzysta z Witryny. Zmiany ustawień mogą prowadzić do
   automatycznej blokady obsługi plików cookie w ustawieniach
   przeglądarki internetowej bądź informowania o ich każdorazowym
   zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny.

  11. Ograniczenie stosowania plików cookie w urządzeniu końcowym
   Użytkownika może wpływać na niektóre funkcjonalności stron
   internetowych Witryny.

  12. Więcej informacji na temat plików cookie i sposobach ich obsługi
   dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej.

  13. Zmiana niniejszej Polityki nastąpi poprzez opublikowanie nowej
   treści na Witrynie z nową datą.

 

Warszawa 25.05.2018

Powiadomienie

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ”Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookie.